Ти тут

Лікарсько-трудова експертиза - рак матки

Зміст
Рак матки
Епідеміологія раку шийки матки
Будова шийки матки
Етіологія і патогенез раку
Передракові стани і методи їх виявлення
Класифікація раку шийки матки за ступенем поширення
преінвазивного рак
Рак шийки матки 1а стадії
Симптоматика клінічно вираженого раку
Метастази клінічно вираженого раку
Лікування хворих на рак
Рецидиви раку шийки
Рак шийки матки і вагітність
Рак кукси шийки після надпіхвова ампутації матки
індивідуальний прогноз
профілактика раку
Рак тіла матки
Передракові захворювання ендометрія
Класифікація раку тіла матки
Варіанти гістологічної будови раку тіла матки
Симптоматика і діагностика раку тіла матки
Метастази раку, показники імунітету тіла матки
Лікування хворих на рак тіла матки
Прогноз і профілактика при раку тіла матки
Реабілітація хворих на рак тіла матки
Лікарсько-трудова експертиза
висновок
література


3. ПИТАННЯ лікарсько-ТРУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РАКУ ШИЙКИ І ТІЛА МАТКИ
Злоякісні новоутворення є другою за значимістю причиною інвалідності, складаючи 17% в загальній структурі первинної інвалідності [Е. С. шкребти, 1981]. В останні роки відзначається тенденція до зростання питомої ваги інвалідності внаслідок злоякісних новоутворень, що обумовлено, по-перше, прямим збільшенням інвалідності від них, по-друге, зниженням інвалідності від інших захворювань.
Завданням лікарсько-трудової експертизи (ЛТЕ) є оцінка функціональних можливостей організму хворого людини, його здатність виконувати ту чи іншу роботу. Комісія ВТЕ вирішує конкретне питання про найбільш раціональному працевлаштуванні хворих.
В основу роботи лікарів-експертів покладені спеціальні інструкції. Однак щодо онкологічних захворювань вони вельми обмежені, вимагають подальшої розробки.
При експертизі хворих злоякісними пухлинами істотну допомогу може надати недавно опублікований «Довідник по лікарсько-трудової експертизи при злоякісних новоутвореннях», автором якого є Е. С. шкребти [Мінськ, «Білорусь», 1981].
Матеріальна допомога онкологічним хворим в системах соціального страхування і соціального забезпечення може надаватися в трьох основних формах: грошовій (допомоги на випадок хвороби, пенсії), натуральної (безкоштовна видача медикаментів, приміщення в будинок інвалідів), трудовий (трудове влаштування, професійне навчання).
Під словом «працездатність» мається на увазі стан організму людини, при якому сукупність його фізичних і духовних здібностей дозволяє виконають професійну роботу в даний час і в найближчому майбутньому.
Термін «трудовий прогноз» позначає стан людини як в даний час, так і у віддалений період.
Для встановлення причини втрати працездатності МСЕК піддають ретельному вивченню як всю медичну документацію, так і документи, що підтверджують професію і характер роботи.
Домінуючу роль в діагностиці раку шийки та тіла матки грає гістологічне дослідження. Відсутність в розпорядженні ЛТЕК укладення патогістології може викликати сумнів в правильності діагнозу. Тому в необхідних випадках слід додатково запросити лікувальний заклад про результати гістологічного дослідження.
На кожну хвору, працездатність якої необхідно визначити, заповнюється «направлення на ЛТЕК», в якому представлені відомості про її трудової діяльності і результатах лікарського обстеження із зазначенням трудового прогнозу. Оскільки з юридичних і деонтологічних міркувань хвора не повинна знати зміст цього документа, його слід передавати через медичний персонал або ж пересилати поштою.
Одним із завдань ЛТЕК є оцінка функціональної здатності хворий і її працездатності шляхом експертного дослідження і визначення рівня зниження і тривалості втрати працездатності в зв`язку з виникненням злоякісної пухлини.
Правильна оцінка стану працездатності може бути проведена лише при уважному вивченні всіх медичних, трудових і юридично-правових чинників.
Визначаючи групу інвалідності, ЛТЕК повинна вказати, яку суспільно-корисну роботу і в якому обсязі без шкоди для свого здоров`я хвора в змозі виконувати.
Хворі на рак шийки матки, які зазнали комбінованого лікування, вважаються непрацездатними протягом одного року - двох років. Здійснюється ними і надалі праця не повинна бути пов`язаний навіть із середньою, а тим більше важким фізичним навантаженням. Протипоказаними є роботи, пов`язані з тривалим стоянням, необхідністю багато ходити.
Хворим, які зазнали поєднаної променевої терапії, які мають спеціальність, не пов`язану з фізичним напругою (інтелектуальна праця), може бути рекомендовано повернення до виконуваної до захворювання роботі, але тільки після стихання загальних і місцевих змін в організмі, обумовлених опроміненням.
При вирішенні питання про ступінь працездатності хворих поряд з урахуванням стадії пухлинного процесу слід брати до уваги ускладнення, обумовлені оперативним втручанням або променевою терапією. У цих хворих лікарсько-трудова експертна комісія повинна також враховувати супутні захворювання і виконується раніше працю [Е. С. шкребти, 1981].
Слід брати до уваги, що виконання робіт, пов`язаних із значним фізичним напругою, виробничою шкодою у вигляді запиленості повітря, підвищеної або зниженої температури навколишнього середовища, є небажаним. Те ж відноситься до роботи, що виконується в несприятливих санітарно-гігієнічних умовах.
Протипоказаної є робота, при виконанні якої жінка піддається впливу шкідливих хімічних або радіоактивних речовин.
Як рекомендує Е. С. шкребти (1981), після відновлення загального стану здоров`я жінкам показані заняття переважно розумового характеру (адміністративно-господарські і лічильно-канцелярекіе).
Показання для визначення груп інвалідності. Якщо у хворої встановлено рак шийки або рак тіла матки IV стадії, то їй дається II група інвалідності. Якщо у хворої є ознаки прогресування захворювання, то при необхідності стороннього догляду за хворою її покладається визнати інвалідом I групи.
Хворі на рак шийки або тіла матки, які перенесли комбіноване лікування, є інвалідами II групи. Група інвалідності може бути переглянута через рік для осіб з протипоказаними видами професій. Якщо у хворої пет ознак рецидиву і метастазів пухлини, то вона отримує III групу інвалідності до придбання рівноцінної професії.
При відсутності протипоказань до виконання колишньої роботи хворі вважаються працездатними і можуть бути спрямовані на роботу з відповідними обмеженнями по лінії ЛКК.
Працездатність хворих на рак шийки матки після поєднаної променевої терапії визначається в першу чергу загальним станом здоров`я і особливостями трудової діяльності. Якщо робота не пов`язана з фізичним напругою, хворі можуть бути визнані працездатними (група інвалідності не встановлюється). В процесі їх трудової діяльності повинні дотримуватися лише деякі обмеження. При певних протипоказання до виконання колишньої роботи і необхідності змінити її хвору слід визнати інвалідом III групи до моменту отримання рівноцінної професії.
II група інвалідності визначається тим хворим після поєднаного променевого лікування, у яких в результаті терапії виникли серйозні ускладнення у вигляді циститів, ректітов, лимфостаза, змін в центральній нервовій системі і ін.
Даються ЛТЕК трудові рекомендації повинні відповідати стану здоров`я хворий. У той же час рекомендовані заняття повинні по можливості відповідати широті її трудових можливостей, а також особливостям особистості хворий.
При виборі професії повинен дотримуватися принцип збереження кваліфікації пацієнтки. Зниження кваліфікації або декваліфікація можуть бути допущені тільки при несприятливому медичному і трудовому прогнозі. Даються ЛТЕК трудові рекомендації мають юридичну законність, так як тільки вона має право визначати для інваліда характер і умови праці. Ці рекомендації ЛТЕК обов`язкові для виконання всіма керівниками трудових колективів.
Повторний огляд інвалідів є метод періодичного спостереження і контролю за станом працездатності хворих на рак шийки та тіла матки.
Інвалідність I групи встановлюється на два роки, інвалідність II і III груп - на один рік.
Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється тим хворим, у яких рак шийки або тіла матки виявлено в інкурабельного стані, або після лікування у них розвинулися метастази чи рецидиви захворювання, на які неможливо впливати.
Якщо функціональні можливості організму в значній мірі покращилися під впливом сприятливих факторів і оздоровчих заходів, то при повторному огляді група інвалідності знижується або хвора може бути визнана навіть повністю працездатною.
Навпаки, при різкому погіршенні здоров`я жінки лікувально-профілактичний заклад за місцем її роботи або проживання має право направити на дострокове переогляд для можливості встановлення іншої, більш важкої групи інвалідності, що сприятиме наданню їй соціальної допомоги в більшому обсязі.
При лікуванні хворих слід пам`ятати, що відповідно до чинного в нашій країні законодавством тривало і часто хворіють особи, які перебувають безперервно більше 4 місяців на лікарняному листі або ж отримали останні 12 місяців лікарняний лист по одному і тому ж захворювання в цілому більше 5 місяців, підлягають направленню лікувальними установами на контрольне огляд на МСЕК. Остання виносить своє рішення на основі ретельного дослідження хворий і вивчення всієї медичної документації.
У разі несприятливого трудового прогнозу хворий встановлюється відповідна група інвалідності з визначенням умов праці та побуту та інших видів соціальної допомоги.
Якщо підстав для встановлення інвалідності, не знайдено, то лікувально-профілактичний заклад може продовжити проведення лікування з видачею пацієнтці лікарняного листа для повного одужання і відновлення працездатності. При погіршенні стану здоров`я хворий її слід повторно направити на МСЕК.
Велике значення для відновлення працездатності має проведення заходів з реабілітації хворих.



Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!